MC Ombran IW

חומר איטום צמנטי, מהיר התקשות, חד רכיבי, לעצירת נזילות ודליפות מים

יצרן: MC-Bauchemie

♦ חומר צמנטי חד רכיבי

♦ מתנפח בעת מגע עם מים

♦ ללא רכיבים שיוצרים קורוזיה

♦ יכולת הדבקות גבוהה למצע מינרלי

♦ איטום מהיר וסופי לנזילות רבות עוצמה ודליפות מים .